Particuliere tarieven

Particuliere tarieven zijn van toepassing als uw behandelingen niet door de zorgverzekeraar worden vergoed. Dit kan het geval zijn als u:
Geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft afgesloten
Wel een aanvullende verzekering heeft, maar de limiet daarvan in dit kalender jaar al is gedeclareerd
Belangrijk is dat u bij chronische aandoeningen rekening moet houden met het feit dat de eerste 20 behandelingen niet uit de basisverzekering worden vergoed.
 
Mijn particuliere tarieven per behandeling zijn: (In het geval dat u aan huis of in een inrichting wordt behandeld, wordt er een toeslag berekend. U vindt dit onder de tabel.

1850  Screening  € 18,00
1864  Screening, intake en onderzoek  € 53,00
1870  Intake en onderzoek na verwijzing  € 40,00
1000  Algemene fysiotherapie  € 35,00
1100   Kinderfysiotherapie  € 47,00
1103  Instructie aan ouders  € 45,00
1105  Kinderfysiotherapeutisch rapport  € 45,00
1920  Telefonisch consult  € 20,00
   Toeslag aan huis behandeling  € 12,00
     

Bij verhindering:

1. Als u minstens 24 uur voor de behandeling afmeldt, dan wordt deze niet in rekening gebracht.

2. Als u korter dan 24 uur voor de behandeling afmeldt, dan wordt deze wel in bij u in rekening gebracht.

* Uitzondering: als u een goede reden heeft waardoor u verhinderd bent, doch dan moet zich wel voor de behandeling afmelden.

3. Als u niet verschijnt op de afgesproken behandeltijd, zonder dat u zich heeft afgemeld, dan krijgt u van mij een rekening voor gereserveerde tijd.

4. Indien u te vaak verhinderd bent, waardoor een goede behandeling van uw klachten niet meer mogelijk is, ben ik helaas genoodzaakt om de therapie stop te zetten.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als de patient/client en de fysiotherapeut. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelingsovereenkomsten aan de patient/client of zijn wettelijk vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en levering, dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patient/client in verzuim met ingang van de eenenderdigste na de factuur.

3. Indien door de patient/client een machting is verleend tot de bank-of giro- incasso, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na de factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patient/client in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank-of giro-incasso.

4. Indien de patient/client in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen genoemde kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van patient/client. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdpersoon of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimun van 7,50 euro (excl. BTW)